Život po škole

21. novembra 2019

Život po…

Po škole sa život nekončí – začína ďalšia etapa, ktorá so sebou prináša mnoho výziev. Najlepšie sú na tom tí, ktorí už majú predstavy o svojej budúcnosti, tí, ktorí majú cieľ.

Buď sa vyučili remeslu, ktoré sa v rodine traduje a majú priestor a možnosti na okamžité uplatnenie, alebo vyštudovali odbor, v ktorom po absolventoch idú ako pes po údenom.

No sú aj takí, ktorí nevedia, čo ďalej…

Mnoho študentov ešte počas štúdia využije možnosť podať prihlášku na niektorú z vysokých škôl. Ak sa zadarí, majú možnosť pokračovať v štúdiu a užívať si študentský život.

Ak patríte do skupiny absolventov stredných škôl, ktorých vysoká škola neláka, pozorne čítajte. Doteraz ste mohli využívať / poberať viacero výhod, no po ukončení školy Vám pribudne aj mnoho povinností.

Veľkým strašiakom pre absolventa býva samotný úrad práce, nikto nechce skončiť v jeho evidencii bez dávky v nezamestnanosti. Treba dodržiavať aj vopred určené termíny a spolupracovať tak, aby Vás nemuseli z evidencie vyradiť.

Ešte skôr, než sa zaevidujete na ÚPSVaR

Máte pred sebou posledné prázdniny, akokoľvek ich strávite:

 1. nezabúdajte, že do 31.8. ste stále študent, ale
 • odporúčame rozhodiť siete, a porozhliadať sa po pracovnom trhu
 • vaši rodičia môžu i naďalej poberať prídavok na dieťa aj daňový bonus za júl a august, pokiaľ sa neprihlásite na úrad práce skôr
 1. štátom garantované zľavy na dopravu (vlaky, autobusy) platia len do konca školského roka (30.6.). Ostatné komerčné zľavy môžete využívať až do ukončenia platnosti licenčnej známky študentského preukazu.
 2. žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie musíte stihnúť podať najneskôr do 7 dní po skončení prázdnin (7.9.). Ak termín prešvihnete, platíte si zdravotné poistenie z vlastného vrecka. Do evidencie budete zaradený dňom nasledujúcim po ukončení štúdia.

Evidovať sa môžete, ale nemusíte

Evidencia na Úrade práce so sebou prináša veľkú výhodu. Nemusíte si hradiť plné zdravotné poistenie, túto povinnosť za Vás počas celej doby evidencie preberá štát. Voči Sociálnej poisťovni Vám nevzniknú žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaevidujete na úrade práce alebo nie. Nikto za Vás nebude platiť poistné. Môžete sa dobrovoľne poistiť, ak podáte prihlášku cez registračný list fyzickej osoby.

Existuje aj možnosť sa na úrade práce nezaevidovať, zostať dobrovoľne nezamestnaným a platiť poistné do zdravotnej poisťovne ako samoplatca. Ak zvažujete túto možnosť, musíte do 8 dní od ukončenia školy doručiť ktorejkoľvek pobočke svojej zdravotnej poisťovne Oznámenie poistenca / platiteľa o zmenách spolu s dokladom o ukončení štúdia.

Idem na úrad práce

Ak už nie je iná možnosť ako sa úradu práce vyhnúť, je fajn vedieť, ako postupovať:

 1. k žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v mieste Vášho bydliska, si pripravte doklady, bez ktorých Vás nevybavia:
 • platný občiansky preukaz,
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /výučný list, maturitné vysvedčenie/ (odporúčame mať pri sebe originál dokladu pre nahliadnutie)
 • potvrdenie o dobe štúdia vydané školou
 • vyhlásenie o nepodaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa
 1. žiadosť vyplňte úplne a pravdivo, vyhnete sa zbytočným komplikáciám
 2. pracovník úradu práce Vám vydá kartičku preukazujúcu evidenciu, s ktorou sa musíte v stanovených časoch hlásiť a preukázať aktívne hľadanie zamestnania (ak zistia, že nespolupracujete, na úrade končíte)
 3. obrňte sa riadnou dávkou trpezlivosti, či už pri čakaní na samotnom úrade, alebo pri komunikácii s úradom práce alebo Sociálnou poisťovňou. Na vybavenie Vášho podania a odpoveď si budete musieť pár dní počkať
 4. očakávajte povinné jazdy typu: účasť na burze práce, informačné semináre EURES, preukazovanie hľadania zamestnania, online registrácia na portáli ISTP, účasť na školeniach cez REPAS (to môže byť z pohľadu absolventa zaujímavé, ide o rekvalifikačné kurzy hradené úradom práce. Získané zručnosti si môžete uviesť do životopisu či motivačného listu, a zvýšiš tak šance pri hľadaní zamestnania)

Myslite na to, že CV je prvotná informácia o Vás, ktorú zamestnávateľ dostane do ruky. Buďte preto dôkladne pripravený a využite čas, skôr než Vás zamestnávateľ pozve na pracovný pohovor.

Zuzana Kňavová