Dokážeme sa zmeniť ?

9. januára 2020

Predsavzatia

Nastúpil nový rok a s ním aj čas nových predsavzatí  a sľubov, ktoré dávame sami sebe či naším blízkym. Všetci asi poznáme novoročné predsavzatia typu:

Od teraz budem vľúdnejší, veľkorysejší, láskavejší alebo trpezlivejší „

Hanbliví ľudia si môžu želať byť viac spoločenskí a komunikatívni. Temperamentní jedinci si zase môžu želať zachovať chladnú hlavu vo  vypätých situáciách.

Je možné zmeniť osobnosť človeka alebo základné charakterové črty ?

Alebo sa musíme zmieriť s obmedzujúcimi  vlastnosťami, ktoré nám znemožňujú dosahovať zmeny?

Človek sa ako osobnosť nenarodí, osobnosťou sa stáva

Slávny rakúsky psychológ Sigmund Freud zastával názor, že naša osobnosť  je ako do kameňa pevne vytesaná v detstve,  počas prvých piatich rokov života.

Mnoho súčasných psychológov sa domnieva, že vznik, vývin a formovanie osobnosti podmieňujú tak genetické vplyvy, ako aj vplyv prostredia.

Napríklad, môžete byť od prírody náchylný k priateľskosti a bezstarostnosti, ale práca vo vysokom stresovom prostredí vás môže viesť k tomu, že ste viac temperamentný a menej trpezlivý.

Interakcia medzi oboma vplyvmi prispieva k tomu, ako sa osobnosť prejavuje.

Kľúč k zmene existuje

Carol S. Dweck je uznávaná americká vedkyňa v odbore psychológie osobnosti, sociálnej a vývojovej psychológie. Vyštudovala  Yale a pôsobí na Stanfordovej  univerzite. Je členkou Americkej akadémie umení a vied.

Výskumom dospela k zásadnému presvedčeniu.

Kľúč k zmene leží  pod povrchom základných charakterových čŕt, v oblasti našich vzorcov správania, návykov a presvedčenia.

Čo sa v  tejto vrstve tesne pod povrchom nachádza?

Náš pohľad na seba, na svet a na druhých.

Viera a systém viery

Od útleho detstva si človek vytvára tieto systémy. Čomu veríme dokáže ovplyvniť náš život od základov. Ovplyvňuje to ako vnímame sami seba a ostatných, ako fungujeme v každodennom živote, ako sa k životu staviame.

To zohráva dôležitú rolu pre utváranie charakterových vlastností. Snažiť sa zmeniť hlavné rysy je veľmi zložité, ale pokúsiť sa o zmenu týchto systémov je reálne  a uskutočniteľné.

Informácie ako jednoducho začať, nájdete vo videu.

Zdroj: https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve

Andrea Machajová