Kvalitný tím ovplyvňuje firme budúce zisky

21. novembra 2019

Výskumy a prax ukazujú, že poznať osobnosť je jedným z najlepších ukazovateľov, ako ľudia budujú vzťahy, pristupujú k práci a aká práca sa k nim najlepšie hodí.

Hodnotenie osobnosti je preto možné použiť na predpokladanie pracovného štýlu uchádzačov ešte predtým ako sa dohodnete na spolupráci. K pochopeniu ich základných hnacích síl a na rozpoznanie vzorcov správania, ktoré by mohli byť brzdou ich produktivity práce a pri budovaní vzťahov v kolektíve . Vďaka týmto silným poznatkom je možné vylepšiť procesy prijímania zamestnancov a zvýšiť produktivitu, s merateľnou návratnosťou investícií.

To je dôvod, prečo osobnostné testy pri výberu zamestnancov zaujímajú tak dôležité miesto.

Neexistuje horší alebo lepší profil. Všetci sme dôležití a potrební, pritom každý je iný. V dobre fungujúcom tíme alebo komunite sa musia stretnúť a namixovať rôzne zmýšľajúci a konajúci jedinci.

Chutnú polievku nenavaríš len z jednej ingrediencie.

Rôzne osobnostné typy majú rôzne motivátory a inú mieru tolerancie a výbušností.

Každý dobrý manažér by to mal vedieť a rýchlo sa zorientovať v tom kto je kto. Prispôsobiť tomu svoje vedenie a komunikáciu.

Osobnostný profil popisuje :

● Akú máme interakciu s okolím
● Ako vidíme svet a spracovávame informácie
● Ako sa rozhodujeme a ako sa vysporiadavame s emóciami
● Opisuje náš prístup k práci, plánovaniu a rozhodovaniu
● Ako sme si istí v rozhodnutiach a schopnostiach
● Predurčuje naše ciele, záujmy a preferované aktivity
● Ako sme schopní zapadnúť do existujúceho tímu a ochotní spolupracovať
● Ako a či sme schopní doťahovať veci do konca
● A množstvo iných vlastností ktoré nás buď vyzdvihujú alebo diskvalifikujú

Ruku na srdce, kto sa vie objektívne posúdiť ?

Je veľmi dôležité poznať svoj profil a svoje silné a slabé stránky. Pretože aj zo silnej stránky sa môže stať slabá stránka, pokiaľ sa nesprávne používa.

Zo slabej stránky nikdy neurobíte silnú stránku.

Keď chceme naplno využívať svoj potenciál a potenciál našich ľudí, je potrebné stavať na silných stránkach a naplno ich využívať. To ale neznamená, že slabé stránky máme ignorovať.

Je potrebné poznať naše slabé miesta a pracovať s nimi do takej miery, aby nás neobmedzovali v raste. Sústrediť však väčšinu svojej pozornosti na opravu slabých stránok je mrhanie potenciálom. Zo slabej stránky totiž nikdy neurobíte silnú stránku. Úspešné firmy preto podporujú prirodzené talenty a silné stránky svojich zamestnancov.

Zjednodušene povedané, ľudia dosahujú výnimočné výsledky vtedy, keď robia a rozvíjajú to, čo ich baví a na čo majú prirodzený talent. Vtedy sú výkonní, naplnení, motivovaní, angažovaní a sú inšpiráciou pre ostatných. Ráno vstávajú s nadšením a tešia sa do práce, pretože vidia zmysel v tom, čo robia.

Viete, aké sú Vaše silné a slabé stránky?

Môžete s presvedčením povedať, že poznáte silné a slabé stránky seba a Vašich ľudí? Táto vedomosť sa dá využiť na zefektívnenie vzájomnej komunikácie na pracovisku, zlepšenie medziľudských vzťahov, porozumenia, zníženie konfliktov. Je skvelým nástrojom na prijímanie zamestnancov, budovanie výkonného tímu, vedenie a motivovanie ľudí.

Osobnosť je však len jedným z mnohých faktorov, ktoré ovplyvňujú naše správanie. Naše konanie ovplyvňuje aj naše prostredie, naše skúsenosti a naše individuálne ciele.

Aj ten najtalentovanejší človek môže zlyhať, keď robí nesprávnu prácu. Neriskujte.

Andrea Machajová