2 najčastejšie spôsoby pracovného rozvodu

21. novembra 2019

Súčasťou pracovného života býva aj výpoveď. Cieľom tohto článku je poskytnúť pomoc ako to urobiť „bez chýb“ a profesionálne, aby ste sa vyhli prípadným sporom o neplatné skončenie pracovného pomeru.
Poskytnem vám pár tipov ako postupovať.

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca

Napriek tomu, že ide o jednoduchý formálny úkon, treba dodržať nutný postup.

Doručenie musí byť písomné, inak je výpoveď neplatná, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je:
● najmenej 1 mesiac
● 2 mesiace – ak zamestnanie trvalo viac ako 1 rok
● 3 mesiace – ak zamestnanie trvalo viac ako 5 rokov

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po doručení výpovede. To znamená, že ak výpoveď doručíte 25. 10., výpovedná doba začína plynúť od 1. 11., zamestnanec nemusí uvádzať dôvody pre podanie výpovede, je vhodné, ak je výpoveď vyhotovená v dvoch origináloch. Nezabudnite si dať podpísať prevzatie.

Zdôrazňujem, že tento prípad je príkladom skončenia pracovného pomeru výpoveďou, nie dohodou.Tieto pojmy si netreba mýliť.

Je dobré vedieť…

Ak by ste sa po podaní a prijatí výpovede stali práceneschopným – výpovedná doba sa o túto dobu nepredlžuje! Skončí sa posledným dňom výpovednej doby.

V čase keď ste PN, zamestnávateľ vám výpoveď nemôže dať.Ak ste dostali výpoveď a potom sa stanete práceneschopným, pracovný pomer sa skončí až po uplynutí PN. Toto platí v prípade, že PN skončí neskôr než výpovedná doba.

Ak sa rozhodnete podať výpoveď Vy počas Vašej PN, materskej alebo rodičovskej dovolenky – môžete. V prípade podania výpovede zamestnancom sa na neho nevzťahuje zákaz výpovede podľa §64 Zákonníka práce.

Ak podávate výpoveď Vy – nemáte nárok na odstupné.

Ak ste už podali výpoveď, musíte zotrvať v zamestnaní a naďalej si plniť svoje povinnosti. Ak tak neurobíte, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu podľa §62 Zákonníka práce. Dohoda o peňažnej náhrade musí byť vždy písomná, inak je neplatná.

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa

Ide o pomerne zložitý spôsob skončenia pracovného pomeru kedy zamestnávateľ môže uplatniť výpoveď voči zamestnancovi iba z dôvodov, ktoré sú ustanovené v § 63 ods. 1 Zákonníka práce.

Za akých okolností môžete dostať výpoveď od zamestnávateľa:
a) zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce
b) zamestnanec sa stane nadbytočným – vzhľadom na rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu
c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou
d) zamestnanec

  1. nespĺňa predpoklady a požiadavky na výkon dohodnutej práce,
  2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2, (týka sa vedúcich zamestnancov v riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu na základe pracovnej zmluvy)
  3. neplní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho na to písomne upozornil
  4. pre porušovanie pracovnej disciplíny, na ktoré bol opakovane písomne upozornený
  5. pre závažné porušenie pracovnej disciplíny môže byť okamžite prepustený. Toto zväčša upravuje pracovný poriadok.

Zamestnávateľ musí mať na zreteli, že:

  1. výpoveď musí mať písomnú formu,
  2. výpoveď musí doručiť zamestnancovi do vlastných rúk,
  3. vo výpovedi musí byť presne špecifikovaný výpovedný dôvod, ktorý nemožno dodatočne meniť
  4. výpoveď musí byť prerokovaná alebo odsúhlasená zástupcami zamestnancov,
  5. výpoveď občanovi so zdravotným postihnutím môže dať len po predchádzajúcom súhlase príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

V praxi sa bežne stáva, že zamestnávateľ po doručení výpovede zistí, že zamestnanca i naďalej potrebuje. Výpoveď môže odvolať, najneskôr do konca výpovednej doby. Musí tak urobiť so súhlasom zamestnanca. Ak by zamestnanec nesúhlasil, výpovedná doby plynie ďalej a dôjde ku skončeniu pracovného pomeru na základe vopred podpísanej výpovede.

Zákonník práce ako biblia pracovnoprávnych vzťahov združuje v sebe množstvo zákonov a paragrafov. Je písaný náročnou terminológiou, kde každé slovné spojenie má svoj zmysel.

Rozhodla som sa vyberať a písať o najbežnejších situáciách ľudskou rečou a prinášať praxou overené rady a postupy.

Zuzana Kňavová